SAPE-POLSKA

SAPE Misja SAPE:

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA) powstało z inicjatywy grupy osób działających w Polsce i na arenie międzynarodowej na rzecz poszanowania energii i środowiska. Zostało utworzone w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855). Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się dnia 15.12.2004 r., na którym przyjęto Statut Stowarzyszenia oraz powołano Zarząd, w składzie:
Prezes: Edmund Wach
Wice Prezes: Andrzej Rajkiewicz
oraz członkowie zarządu:
Dorota Chwieduk
Jan Surówka
Stanisław Szymański

Celem Stowarzyszenia jest:

•wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
•organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
•współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

•inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia nowych norm i standardów energetycznych;
•popularyzowanie i upowszechnianie rozwiązań służących poprawie efektywności użytkowania energii i ochrony środowiska opracowanych i skutecznie wdrożonych w innych państwach Unii Europejskiej;
•prowadzenie otwartych (on-line) grup dyskusyjnych na temat proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących poprawy efektywności użytkowania energii i ochrony środowiska;
•pomoc władzom lokalnym w inicjowaniu programów działań zmierzających do wykreowania warunków społeczno-ekonomicznych sprzyjających wdrożeniu zasad zrównoważonego rozwoju;
•współpracę z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze działania;
•organizowanie wspólnego działania osób prawnych będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia;
•wzajemną wymianę informacji i koordynację działań w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
•współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

Do Stowarzyszenia mogą należeć:

•członkowie zwyczajni – osoby fizyczne
•członkowie wspierający – osoby prawne

Przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje znajdą wśród członków Stowarzyszenia:

•wykonawców dla swoich zamierzeń technicznych, organizacyjnych i finansowych,
•uczestników wymiany doświadczeń,
•uczestników otwartych grup dyskusyjnych,
•popularyzatorów swoich rozwiązań i inicjatyw,
•organizatorów współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
•organizatorów konferencji, seminariów i warsztatów,
•audytorów dla sprawozdawczości z zakresu wykorzystania energii, emisji gazów szkodliwych i ochrony środowiska.

Intencją założycieli Stowarzyszenia działających w imieniu własnym, a także reprezentowanych przez siebie instytucji jest utworzenie organizacji, w ramach której będzie możliwa szeroka wymiana poglądów, wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz realizacja projektów wykorzystujących potencjalne możliwości jak najszerszej grupy fachowców,w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.

Więcej na stronach SAPE…